Bush, Sophie, University of Sheffield, United Kingdom